طالع بینی اعداد بر اساس سال تولد

به گزارش آی‌زندگی؛ عدد سال و ماه و روز تولد و غیره خود را به صورت گفته شده محاسبه نموده و سپس تفسیر آن را در قسمت تفسیر عدد تقدیر بخوانید.

در مبحث عددشناسی فقط با اعداد یک رقمی ۱ تا ۹، همچنین اعداد دو رقمی ۱۱،۲۲ و گاهی ۳۳،۴۴ و مشابه آن سروکار داریم. این اعداد را (اعداد رهبر) می‌نامند. برای تبدیل هر عدد دیگر به این اعداد، ابتدا ارقام آن عدد را با هم جمع می‌کنیم. برای مثال، اگر متولد سال ۱۹۹۶ باشید ارقام این عدد را باید باهم جمع کنید. اگر حاصل جمع آنها یکی از اعداد ۱،۲،۳،…،۹،۱۱،۲۲،۳۳،… نشد باید دوباره ارقام عدد حاصل را با هم جمع کنید تا بالاخره به یکی از اعداد یک رقمی ۱ تا ۹ یا دو رقمی ۱۱،۲۲،۳۳،… برسید.

در مثالی که ذکر شد همانطور که ملاحظه می‌شود حاصل جمع برابر است با: ۲۵= ۶+۹+۹+۱ پس باید ارقام ۲ و ۵ را جمع کنیم: ۷=۵+۲ بنابراین عدد سال تولد شما ۷ است. در مثالی دیگر مثلا اگز در سال ۱۹۹۳ به دنیا آمده باشید آنگاه داریم: ۲۲ = ۳+۹+۹+۱ همانطور که ملاحظه می‌کنید حاصل آن عدد ۲۲ می‌شود و چون این عدد جزء اعداد رهبر است دیگر نیازی به ادامه عملیات نیست و عدد سال تولد شما همین عدد ۲۲ است. مثال‌های دیگر: اگر کسی در سال ۱۹۹۵ به دنیا آمده باشد برای به‌دست آوردن عدد سال تولد خود باید بدین ترتیب عمل کند: ۶ =۴+۲=۲۴=۵+۹+۹+۱=۱۹۹۵ بنابراین عدد سال تولد او ۶ است. اگر متولد سال ۱۹۴۸ باشید آنگاه: ۲۲=۸+۴+۹+۱ پس عدد سال تولد شما ۲۲ است.

عدد ماه
ژانویه:۱

مه:۵

سپتامبر:۹

فوریه:۲

ژوئن:۶

اکتبر:۱۰

مارس:۳

ژولای:۷

نوامبر:۱۱

آوریل:۴

آگوست:۸

دسامبر:۱۲

بنابراین اگر شخصی در ماه اکتبر به دنیا آمده باشد عدد ماه تولد او عبارت است از:

۱=۰+ ۱=۱۰= اکتبر

یعنی عدد ماه تولد او ۱ است و اگر در ماه نوامبر به دنیا آمده باشد:

۲=۱+۱=۱۱= نوامبر

یعنی عدد ماه تولد او ۲ است.

عدد روز
برای به دست آوردن عدد روز تولدتان کافی است اعداد دو رقمی ( به جز ۱۱ و ۲۲) را با هم جمع کنید تا به یکی از اعداد ۱ تا ۹ یا ۱۱ یا ۲۲ برسید. مثلا اگر کسی در روز بیست و یکم یکی از ماه‌های سال به دنیا آمده باشد عدد روز تولد او عبارت است از: ۳ =۱+۲=۲۱، یا اگر در روز هیجدهم یکی از ماه‌های سال به دنیا آمده باشد، داریم: ۹ = ۸+۱ = ۱۸ یعنی عدد روز تولد او ۹ است. یا اگر در روز نوزدهم به دنیا آمده باشد: ۱ =۰+۱=۱۰=۹+۱=۱۹ یعنی روز تولد او ۱ است. ولی اگر در روز یازدهم یا بیست و دوم یکی از ماه‌های سال به دنیا آمده باشد همان عدد، عدد روز تولد اوست.

عدد سرنوشت
بعد از آنکه عدد سال تولد، عدد ماه تولد، و عدد روز تولد خود را به دست آوردید باید این سه عدد را با هم جمع کنید تا به یکی از اعداد ۱ تا ۹ یا عدد ۱۱ یا ۲۲ برسید. مثلا اگر در روز سی و یکم ماه دسامبر سال ۱۹۵۵ به دنیا آمده باشید عدد سرنوشت شما به این صورت به دست می‌آید:

۶ = ۴+۲ = ۲۴ = ۵+۹+۹+۱ = ۱۹۹۵ = عدد سال تولد

۳ = ۲+۱ = ۱۲ = عدد ماه تولد

۴ = ۱+۳ = ۳۱ = عدد روز تولد

۴ =۳+۱=۱۳=۴+۳+۶= عدد روز تولد+عدد ماه تولد+عدد سال تولد =عدد سرنوشت. بنابراین عدد سرنوشت شما ۴ است.

عدد خورشیدی
در این مرحله، برای به دست آوردن عدد علامت خورشیدی خود، باید به جدول زیر توجه کنید. (مثلا اگر کسی در ماه آذر به دنیا آمده باشد عدد علامت خورشیدی او ۹ است).

علامت خورشیدى
حمل (متولد فروردین):۱

اسد (متولد مرداد) :۵

قوس (متولد آذر):۹

ثور (متولد اردیبهشت):۲

سنبل (متولد شهریور):۶

جدى (متولد دى):۱۰

جوزا (متولد خرداد):۳

میزان (متولد مهر):۷

دلو (متولد بهمن):۱۱

سرطان (متولد تیر):۴

عقرب (متولد آبان):۸

حوت (متولد اسفند):۱۲

عدد تقدیر
برای به دست آوردن عدد تقدیر، باید عدد سرنوشت را با عدد علامت خورشیدی جمع کنیم تا به یکی از اعداد ۱ تا ۹ یا ۱۱ یا ۲۲ برسیم. مثلا اگر عدد سرنوشت کسی ۴ و عدد علامت خورشیدی او ۹ باشد، آنگاه داریم: ۴ = ۳+۱ = ۱۳ = ۹+۴ یعنی عدد تقدیر او ۴ است.

تفسیر عدد تقدیر
پس از محاسبه عدد تقدیر خود آن عدد حتما یکی از اعداد زیر است پس خود را بشناسید:

ـ عدد ۱: خود‌ساخته، شما فردی متکی به نفس، مستقل، مبتکر، مخترع، فردگرا، شایسته و رهبر هستید.

ـ عدد ۲: مطیع و گوش به فرمان، شما فردی متواضع و فروتن، آماده برای خدمت به دیگران، علاقمند به کار دسته جمعی، مهربان و با محبت، یک همکار خوب، سیاستمدار، مصلح، صبور و شکیبا، شنوا و حساس نسبت به دیگران هستید.

ـ عدد ۳: برون گرا، شما فردی هستید که به راحتی افکار و احساسات درونی خود را ابراز می‌کنید. فردی خلاق، هنرمند، زیبا هستید. کسی که از استعدادهای خود برای فایده رساندن به همه استفاده می‌کند. فردی شوخ طبع و دوستی خوب.

ـ عدد ۴: منضبط، هرکاری که لازم و ضروری می‌دانید انجام می‌دهید. فردی وظیفه شناس، سخت‌کوش، و خدمتگزار به دیگران. شما آدمی خویشتندار، خود‌کنترل، با کفایت و با لیاقت، سازمان‌دهنده، سازنده، بنیانگذار و دقیق و موشکاف هستید.

ـ عدد ۵: آزاد‌منش، شما فردی مخالف سلطه و قید و بند هستید. کسی که خود را با تغییرات سازگار می‌کند و می‌داند چگونه با موقعیت‌های غیرمنتظره مواجه شود. عاشق ایده‌های جدید، مکتشف، ماجراجو و اهل سفر، تیزبین، کسی که به خوبی یادگرفته که به آزادی دیگران احترام بگذارد.

ـ عدد ۶: سازمانگر و هماهنگ‌کننده، کسی که در هر موقعیتی می‌داند که چگونه افراد را با هم هماهنگ کند. مسئول، وظیفه‌شناس، وکسی که به خوبی خود را با دیگران هماهنگ می‌کند و از عهده مسئولیت‌ها به خوبی برمی‌آید. کسی که ارزش خانه و خانواده، کمک و حمایت دیگران را می‌داند. فردی که به خوبی می‌داند چه موقع باید به کمک دیگران بشتابد و چه موقع باید اجازه بدهد که دیگران خودشان به بهبود وضع خویش بپردازند.

ـ عدد ۷: درون‌گرا، شما کسی هستید که عقل و منطق و بصیرت را در درون خود یافته است. می‌داند که چگونه بیاندیشد، تحلیل کند، مطالعه کند، بخواند، به مراقبت بپردازد، از بیرون به مسائل بنگرد، در جستجوی حقیقت باشد، اکثر اوقات را به تنهائی بگذراند و یاد گرفته که از تنهائی نترسد.

ـ عدد ۸: محکم و پرقدرت، شخص قدرتمندی هستید که از قدرت خود به خوبی می‌توانید در راه کسب برتری‌های مادی بهره بگیرید، کسی که یاد گرفته چگونه از قوانین معنوی برای رسیدن به موفقیت مادی استفاده کند. شما می‌توانید بدون طمع ورزی و خودخواهی یا بهره کشی از دیگران به کنترل امور بپردازید و به موفقیت‌های مادی دست یابید.

ـ عدد ۹: ایثارگر و از خود گذشته، شما فردی فداکار و علاقمند به خدمت به دیگران هستید و همه چیز خود را فدای دیگران می‌کنید. فردی دوست داشتنی، دلسوز، بخشنده و با گذشت، و دارای قدرت درک بالا هستید. یاد گرفته‌اید که آدم خشک و یک دنده‌ای نباشید و تعصبات بیجا را کنار گذاشته‌اید و نسبت به آنها بی‌توجه هستید. در هرموردی سعی دارید همان چیزی باشید که دیگران می‌خواهند و همواره در تلاش هستید که دنیا را جای بهتری برای زندگی بسازید.

ـ عدد ۱۱: روشنفکر، فردی هستید که همواره در جستجوی حقیقت است و از قوه درک شهودی خود استفاده می‌کند. آدمی مثبت‌اندیش و خوش‌بین هستید که فقط خوبی‌ها را در دیگران می‌بیند، با حقیقت زندگی می‌کند، و نظرات روشنفکرانه‌ی خود را با دیگران در میان می‌گذارد. به خوبی قادر هستید از نیروهای روانی خود بهره بگیرید و به اتکای الهامات درونی خود جلو می‌روید. فردی دلسوز و مهربان، جسور و بی باک، و در عین حال متواضع هستید.

ـ عدد ۲۲: مسلط برنفس، خویشتندار، نیروهای عظیم درونی را در خود پیدا کرده‌اید و آنها را برای انجام کارهای بزرگ و فایده رساندن به دیگران به کار می‌برید. شما خودتان را هرگز محدود نمی‌کنید و فقط به نیازهای بشری فکر می‌کنید و اینکه چگونه می‌توان از قدرت‌های خود برای انجام کارهای بزرگ استفاده کرد. شما فردی سازنده و دوراندیش هستید.

منبع: مجله اینترنتی کوکا

0 0 رای ها
امتیاز به مطلب
دنبال کردن نظرات
اطلاع از
0 نظر
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
پربیننده امروز
آخرین مطالب
0
خوش‌حال می‌شیم نظرتون رو درباره این مطلب بدونیمx